जिल्हा परिषद, अहमदनगर
तक्रार निवारण प्रणाली

प्रशासकीय / विनंती बदलीसाठी जिल्हा परिषद कर्मचा-यांने करावयाचा अर्ज

(कृपया फॉर्म मराठी मध्ये भरावा त्यासाठी वरील उजव्या कोप-यात असलेल्या किबोर्ड मध्ये टाईप करून अक्षरे कॉपी करून फॉर्म मध्ये पेस्ट करावीत)
बदली प्रकार  
बदली उपप्रकार  
तुमची बदली तालुकाअंतर्गत आहे का?  

१. कर्मचा-यांचे नांव श्री/श्रीमती  
२. पदनाम :  
३. सध्या कार्यरत कार्यालय व ठिकाण
Location :
Department:  
४. कर्मचा-याचे वय जन्मतारीख  
५. आत्तापर्यंतच्या सेवेचा तपशील  
कार्यालयाचे नाव/ ठिकाण पदनाम कधीपासून कधीपर्यंत कालावधी वर्षे/महिने शेरा
         
६. कर्मचारी बदलीमध्ये सुट/ प्राधान्य मिळण्यास पात्र असल्याची कारणे  
 
७. बदलीमध्ये सूट/ प्राधान्य  
८. प्राधान्य मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिका-यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राचे / कागदपत्राचे पुरावे  
९. कर्मचारी विनंती बदलीने मागणी करत आहे का,  
१०. प्राधान्याने/विनंतीने करावयाच्या बदलीसाठी देत असलेले विकल्प खालीलप्रमाणे आहेत
अ)  
ब)
क)
११. कार्यरत आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातून/तालुक्यातून बदली करू नये अशी विनंती केली आहे काय?  
१3. आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असल्यास -  


उपरोक्त प्रमाणे सादर केलेली माहिती खरी व बरोबर आहे व ती असत्य / चुकीची असल्यास मी प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र राहीन.

CELL NO.:     
वन टाईम पासवर्ड हा दिलेल्या मोबाईल नंबर वर येईल. आलेला पासवर्ड खालील बॉक्स मध्ये टाका
एकदाच क्लिक करून १० मिनिटे थांबावे. जास्त वेळा क्लिक करू नये
OTP :  
CLOSE  


© www.nagarzpnivaran.com